Aspi

e-mail: kontakt@joannapyra.pl tel: +48 668 667 347

Kursy

Kursy

Misją ASPI jest udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom ze spektrum autyzmu oraz osobom z zespołem Aspergera oraz ich rodzicom i terapeutom, a także upowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu poprzez organizację szkoleń i warsztatów.

Trening Zastępowania Agresji (ART)®

Szkolenie Trener Grupowy - Facilitataror Treningu Zastępowania Agresji ART
 
Data szkolenia 10-13 październik 2015, 40 godzin -  godziny szkolenia zostaną podane w późniejszym terminie mailowo dla zainteresowanych

ODBIORCY:

psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, socjoterapeuci, socjolodzy, trenerzy, terapeuci zajęciowi, pracownicy służb penitencjarnych, pracownicy policji, sądu, kuratorzy, nauczyciele, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, pracownicy pomocy społecznej, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy służby zdrowia, studenci kierunków m.in: psychologia, pedagogika, socjoterapia, socjologia, wszystkie osoby zainteresowane

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

- pragną doskonalić swoje umiejętności zapobiegania konfliktom w sferze osobistej, rodzinnej lub zawodowej

- kierują młodzieżą, nauczają albo wychowują, albo zawodowo lub niezawodowo pomagają lub zamierzają pomagać młodym ludziom;

- w swoim otoczeniu mają osoby agresywne, są narażone na potencjalne napaści lub konflikty;

- przygotowują się lub doskonalą się w funkcji lub zawodzie trenera umiejętności społecznych, trenera biznesu, prowadzącego kursy i zajęcia grupowe;

- zawodowo kontaktują się z osobami agresywnymi;

- zamierzają uczyć innych nie-agresywnego zachowania;

- zamierzają uzyskać kwalifikacje trenera grupowego Treningu Zastępowania Agresji (ART®).

PROWADZĄCY:
 
 
Szkolenie prowadzi Ewa Morawska - Certyfikowany Licencjonowany Mistrz Trenerski, posiada certyfikat mistrzowski wydany przez Barrego Glicka (G&G Consultants, USA) mgr ped. opiekuńczo-wychowawczej i szkolnej, Ewa Joanna Morawska, jest pedagogiem, trenerem komunikacji interpersonalnej i jedyną w Polsce, a jedną z dwóch kobiet na świecie, promowanych przez twórców ART® jako Master Trainer (Mistrz Trenerski) Treningu Zastępowania Agresji (ART)®. Posiada certyfikat trenerski prof. A. Godsteina (Syracuse University, NY). http://www.agresja.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=22

PROGRAM KURSU:

Program ART składa się z trzech komponentów:

• Trening umiejętności prospołecznych (co robić?), pozwala na przygotowanie się do radzenia sobie w przyszłych trudnych sytuacjach życiowych. Realizowany jest w oparciu o procedury modelowania, trenowania umiejętności, informacji zwrotnej, treningu uogólniającego skoncentrowanym na zwiększenie transferu. Umiejętności prospołeczne są podzielone na grupy:

1) wstępne umiejętności społeczne,

2) zaawansowane umiejętności społeczne,

3) umiejętności emocjonalne,

4) umiejętności alternatywne wobec agresji,5) umiejętności

kontroli stresu,

6) umiejętności planowania.

• Trening kontroli złości (czego nie robić?), uczy samokontroli, ponoszenia odpowiedzialności za swoją złość, co ma bezpośrednie przełożenie na rozwiązanie sytuacji problemowej. W tym celu wykorzystuje się kroki kontroli złości zgodnie z przyjętą procedurą: wyzwalacze, sygnały, reduktory, monity, samoocenę, zastosowanie umiejętności społecznej.

• Wnioskowanie moralne (jak odróżnić to co robić od tego czego nie robić?), uczy procedur podejmowania decyzji, które zwiększają prawdopodobieństwo decyzji zaspokajających poczucie przyzwoitości, sprawiedliwości i uwzględnianie potrzeb i praw innych osób. Teoretycznymi podstawami dla procedur wnioskowania moralnego jest koncepcja rozwoju moralnego wg Lawrenca Kohlberga.

NA KURSIE UZYSKUJE SIĘ:

kompetencje do:

• przeprowadzenia praktyki trenerskiej, pełnienia funkcji trenera ART® oraz prawa do egzaminu trenerskiego.

ponadto:

• prowadzenia treningu grupowego i indywidualnego z osobami agresywnymi;

• nauczania nie-agresywnej komunikacji i nie-agresywnego zachowania;

• nauczania kontroli emocjonalnej;

• prowadzenia wnioskowania moralnego;

kwalifikacje do:

• odbycia samodzielnej praktyki trenerskiej ART;

• prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji (ART®) dla odbiorców końcowych jako pierwszy trener;

• współprowadzenia kursów Treningu Zastępowania Agresji (ART®) dla trenerów jako trener pomocniczy (drugi trener);

uprawnienia:

• do używania znaku towarowego "Trening Zastępowania Agresji (ART)®" w swoich niekomercyjnych treningach dla odbiorców końcowych i uzyskania licencji na treningi komercyjne

oraz certyfikat z hologramem ART

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Wykład seminaryjny z ćwiczeniami, prezentacja multimedialna, ćwiczenie umiejętności kontroli złości i podejmowania decyzji moralnych, warsztat trenerski.

ZAPISY: www.joannapyra.pl zakładka kursy

KONTAKT TELEFONICZNY: Organizacja - 668667347 - Joanna Pyra, Szczegóły dotyczące certyfikacji - 666073448 - Renata Jarosz

 

MIEJSCE: Błażowa k. Rzeszowa, Ośrodek Edukacji Ekologicznej Stowarzyszenia Doliny Strugu, ul. Myśliwska 15

 

MOŻLIWOŚĆ NOCLEGU: W ośrodku szkoleniowym. Zgłoszenia u organizatora.

Zgłoszenia do 25.09.2015 , wpłata zaliczki w wysokości 400 zł do dnia 25.09.2015 Całą kwotą w wysokości 1350 zł do 01.10.2015 na konto Alior Bank 79 2490 0005 0000 4500 6278 9772

 

INNE INFORMACJE: ze strony www.agresja.pl - na tej stronie znajdziecie Państwo więcej informacji na temat Treningu Zastępowania Agresji

Trening Zastępowania Agresji jest, rewelacyjną metodą, pozwalającą dzieciom, młodzieży          i osobom dorosłym nauczyć się stawiania czoła trudnym sytuacjom życiowym oraz rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy. ART znajduje szerokie zastosowanie w kreowaniu przywództwa i współdziałania, wychowaniu, profilaktyce, resocjalizacji, a także terapii poznawczo-behawioralnej zachowań przemocowych i zaburzeń zachowania. ART jest również w Banku Dobrych Programów ORE   http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=813&Itemid=1285.

 

Trening Zastępowania Agresji (ART)®

Jacek Morawski, Ewa Joanna Morawska 

Trening Zastępowania Agresji (ART)® jest wielostronną, naukowo uzasadnioną interwencją poznawczo-behawioralną, skierowaną na zmianę zachowań agresywnych.

Pierwotnie ART został zaprojektowany dla resocjalizacji trudnej młodzieży. Obecnie, w różnych odmianach, często pod innymi nazwami, prowadzony jest zarówno w resocjalizacji, jaki i jako trening rozwoju osobistego z dziećmi od 4 roku życia, młodzieżą i dorosłymi. W praktyce, jako "treningi zastępowania agresji" ("TZA") prowadzone bywają rozmaite działania, czasami niepożądane i szkodzące uczestnikom. Dlatego, dla odróżnienia, oraz zapewnienia integralności i jakości oddziaływań, oryginalny, autoryzowany program chroniony jest znakiem towarowym.
 

Trening Zastępowania Agresji ART® jest odmianą amerykańskiego programu Aggression Replacement Training® – ART®, dostosowanego kulturowo do warunków polskich, z wykorzystaniem wskazówek twórców ART, Arnolda Goldsteina i Barrego Glicka. Skuteczność tego treningu przekracza 80%. Znaczy to, że po 30 godzinach treningu, nasilenie zachowań agresywnych u trenujących zmniejsza się średnio o ponad 80%, i że u większości z nich zachowania agresywne zostają zastąpione zachowaniami odważnymi.
 

Niektórzy nazywają ART terapią (lub socjoterapią) agresji. Można tak mówić, zastrzegając, że słowo „terapia” jest używane tu w innym rozumieniu, niż w medycynie. Agresja nie jest bowiem chorobą, tylko jednym z czterech sposobów  zachowania, nierzadko uprawnionym.

Dla nas Trening Zastępowania Agresji (ART)® jest szansą na rozwój osobisty. Szansę taką stwarzają trzy komponenty ART, wskazujące, jak osiągać swoje cele w harmonii z innymi, opanowywać emocje i nabywać mądrości. Dzięki temu człowiek postępuje słusznie i jest szczęśliwy. Podstawą ART jest opanowanie stosowania trzech procedur: 
 • umiejętności prospołecznych,
 • kontroli złości
 • wnioskowania moralnego.
Komponent behawioralny ART (trening umiejętności prospołecznych) uczy, co robić zamiast agresji; komponent emocjonalny (trening kontroli złości) uczy, czego nie robić pod wpływem impulsu; komponent poznawczy (trening wnioskowania moralnego albo inaczej, podejmowania decyzji z uwzględnieniem wartości) uczy, jak odróżnić to, co robić, od tego, czego nie robić.
 
ART ORIGINAL - TRENER GRUPOWY (FACILITATOR) TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI (ART)
 
 
Warsztat trenerski Trenera Grupowego (Facilitatora)Treningu Zastępowania Agresji (ART)® według Arnolda P. Goldsteina i Barrego Glicka, z minimalną lokalizacją kulturową do warunków polskich, zaaprobowaną przez Autorów, przeznaczony jest głównie dla osób, które chcą prowadzić, indywidualnie lub grupowo, treningi zastępowania agresji dla młodzieży, poza działalnością gospodarczą i obrotem gospodarczym: w szkolnictwie, pomocy społecznej, wymiarze sprawiedliwości, terapii, itp.

Na kursie tym uzyskuje się kompetencje:
 
 • prowadzenia treningu grupowego i indywidualnego z młodymi osobami agresywnymi;
 • nauczania nie-agresywnej komunikacji i zachowania odważnego;
 • nauczania kontroli emocjonalnej;
 • nauczania wnioskowania moralnego;

kwalifikacje do:
 
 • odbycia praktyki trenerskiej ART;
 • prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji (ART)® dla odbiorców końcowych jako pierwszy trener;
 • współprowadzenia kursów Treningu Zastępowania Agresji (ART)® dla certyfikowanych trenerów jako trener pomocniczy (drugi trener);

oraz uprawnienia:
 
 • do używania znaku towarowego "Trening Zastępowania Agresji (ART)®" w swoich treningach dla odbiorców końcowych - poza działalnością rynkową (gospodarczą) i zawodową.

 

zapisz się

Najbliższe kursy:

15 września 2018

Samoświadomość osób z ASD

Liczne badania naukowe oraz doświadczenia naszych specjalistów pokazują, że osoby z...

Zapisz się!

10 października 2018

Trening Zastępowania Agresji (ART)®

Zapisz się!
Zobacz nasz profil na Facebooku

© Copyright by joannapyra.pl
Realizacja: Magico.pl